Công văn của Tổng cục Thuế số 5084/TCT-CS ngày 14/12/2010 V/v Hoá đơn chứng từ đầu tư tài sản dùng chung

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi: Công ty cổ phần Thuỷ điện  Hoàng Anh Gia Lai

(Đ/c: Thành phố Pleiku tỉnh Gia  Lai)

         
Trả lời công văn số  151/CV-CT ngày 15/10/2010 của Công ty cổ phần Thuỷ
điện Hoàng Anh Gia Lai về  việc sử dụng hoá đơn chứng từ đầu tư tài
sản dùng chung Tổng cục Thuế có ý  kiến như sau:

         
Căn cứ quy định tại Chuẩn  mực kế toán số 08-Thông tin tài chính về
những khoản góp vốn liên doanh ban hành  kèm theo Quyết định số
234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài  chính.

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5085/TCT-CS ngày 14/12/2010 V/v thuế GTGT đối với cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp.

By Trần Mạnh Hùng

 Kính  gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. 

  Trả lời công văn số 4513/CT-KK  ngày 20/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh
về thuế GTGT đối với cho thuê cơ sở  hạ tầng Khu công nghiệp Tổng cục
Thuế có ý kiến như sau:

  Tại  điểm 1.8 Mục I Phần B Thông tư số  129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về giá  tính thuế GTGT  như sau:

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5155/TCT- TNCN ngày 17 tháng 12 năm 2010 V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

By Trần Mạnh Hùng

  Kính gửi: Cục thuế  tỉnh Thái Bình

  Trả
lời công văn số  1943/CT-TNCN ngày 29/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Thái
Bình đề nghị hướng dẫn chính  sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Tổng
cục Thuế có ý kiến như sau:

  -
Tại Điều 68 Điều  69 Điều 70 Mục I Chương VII Bộ Luật Lao động của
Nước Cộng hoà Xã hội chủ  nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi bổ sung) tại
Luật của Quốc Hội số 35/2002/QH10  ngày 02/04/2002 về sửa đổi bổ sung
một số điều của Bộ Luật Lao động quy định:

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5170/TCT-CS ngày 20/12/2010 V/v In sẵn mẫu dấu trên hoá đơn

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi: Công ty CP Thế giới di  động

(Đ/c: 112 Đinh Tiên Hoàng Quận 1   TP. Hồ Chí Minh)

         
Trả lời công văn số  1312/2010/KT-TGDĐ ngày 02/12/2010 của Công ty TNHH
Thế giới di động về việc in  sẵn mẫu dấu trên hoá đơn đặt in (liên 2)
Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

         
Căn cứ quy định tại Điều 4  Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010
của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn  bán hàng hoá dịch vụ.

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5202/TCT-CS ngày 22/12/2010 V/v xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

         
Tổng cục Thuế nhận được  công văn số 838/CT-THNVDT ngày 01/11/2010 của
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị  hướng dẫn về xác định ưu đãi miễn
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối  với trường hợp hộ kinh doanh
chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân. Về vấn đề  này Tổng cục Thuế có
ý kiến như sau:

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5217/TCT- KK ngày 23/12/2010 V/v nghĩa vụ thuế đối với tài sản góp vốn quyết toán và hoàn thuế GTGT

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và  đầu tư Hoàng Giang

(Địa chỉ: Lô A2 CN5 Cụm công  nghiệp vừa và nhỏ

Xã Xuân Phương Huyện Từ Liêm Hà  Nội)

 

Trả
lời công văn số 25/CV-HG ngày  01/11/2010 của Công ty TNHH sản xuất và
đầu tư Hoàng Giang về việc nghĩa vụ thuế  đối với tài sản góp vốn quyết
toán và hoàn thuế GTGT Tổng cục Thuế có ý kiến  như sau:

  - Khoản 5 Điều 31 Luật Quản lý  thuế quy định:

"Hồ sơ khai thuế đối với trường  hợp chấm dứt hoạt động chấm dứt hợp đồng
chuyển đổi hình thức sở hữu doanh  nghiệp tổ chức lại doanh nghiệp bao
gồm:

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5216/TCT-KK ngày 23/12/2010 V/v kê khai nộp và quyết toán thuế TNDN của chi nhánh

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành  viên ANZ (Việt Nam)

         
Trả lời văn bản đề ngày  15/11/2010 và ngày 07/12/2010 của Ngân hàng
TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)  giải trình thêm về việc kê khai nộp
và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  của chi nhánh Tổng
cục Thuế có ý kiến như sau:

          Điểm 1 Mục III Phần B  Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế TNDN  như sau:

          "1.1. Người nộp thuế  nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp.

          1.2...

         
1.3. Trường hợp người  nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán
phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó  không phải nộp hồ sơ khai thuế thu
nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế  thu nhập doanh nghiệp người
nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở  chính cả phần phát
sinh tại đơn vị trực thuộc".

         
Căn cứ hướng dẫn trên   trường hợp Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ
(Việt Nam) có trụ sở chính tại Hà  Nội và có chi nhánh tại thành phố Hồ
Chí Minh là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ  thuộc thực hiện các dịch
vụ ngân hàng thì chi nhánh không phải kê khai nộp  thuế TNDN tại Hồ Chí
Minh. Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) có trách  nhiệm kê
khai nộp thuế TNDN đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại
trụ sở chính ở Hà Nội và tại chi nhánh Hồ Chí Minh với cơ quan thuế
quản lý trực  tiếp tại Hà Nội.

          Công văn này thay thế công  văn số 3264/TCT-KK ngày 25/8/2010 của Tổng cục Thuế.

          Tổng cục Thuế trả lời để  Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) biết và thực hiện./.


         
         
         
         
         


         
       
       
           
             
               


   

               
             

           
         

Tổng cục Thuế
 
     
-Lê Hồng Hải  

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5283/TCT-CS ngày 28/12/2010 V/v: Giá tính thuế TTĐB.

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

 Tổng cục Thuế nhận được công  văn số 1274/CT-TTr ngày 04/8/2010 của Cục  Thuế tỉnh Quảng Bình về việc kê khai giá mua bán để  tính thuế TTĐB mặt hàng bia chai. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-
Tại điểm 1 phần A Thông tư số  115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 về giá
tính thuế TTĐB: "Đối với hàng hoá chịu  thuế TTĐB được tiêu thụ qua các
cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ  tính thuế TTĐB là giá
bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được  thấp hơn 10%
so với giá bán bình quân do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 5043/TCT-CS ngày 13 tháng 12 năm 2010 về việc xử lý mất hoá đơn

By Trần Mạnh Hùng

Kính gửi: Cục thuế  tỉnh Đồng Tháp

   Tổng cục Thuế nhận  được công văn số 1214/CT-TTHTNNT ngày 23/11/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về  việc xử lý mất hoá đơn do nguyên nhân khách quan. Về vấn đề này Tổng cục Thuế  có ý kiến như sau:

  Tại Điều 19 Nghị định  số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in phát hành   sử dụng quản lý hoá đơn quy định:

  "Nguyên tắc xử lý vi  phạm thủ tục xử phạt các tình tiết giảm nhẹ tình tiết tăng nặng thời hiệu xử  phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn quy định tại Nghị định này  thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính."

More...

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính p

By Trần Mạnh Hùng

Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2010


NGHỊ ĐỊNH Số: 106/2010/NĐ-CP 

Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân


CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.162.159.33' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','8jv8sdfhtue10p0c0d5ulo7al1','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-19 05:07:51','/news/page-7.html')