Thông tư của Bộ Tài chính số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài c

By Trần Mạnh Hùng

Căn cứ Luật Thuế  thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định  số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một  số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Luật Các  tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định  số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi  hành Luật Nhà ở.

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 3551/TCT-TNCN ngày 13/9/2010 về việc thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức góp vốn của thành viên QTDND

By Trần Mạnh Hùng

  Kính gửi: Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân  dân Việt Nam

(Đ/c: 13A - Đê La thành - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số  134/CV-HHQTD ngày 19/7/2010 của Hiệp hội Quỹ tín dụng
Nhân dân Việt Nam (QTDND)  về việc xin miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
đối với khoản lợi tức góp vốn  thường xuyên của thành viên khi tham gia
QTDND cơ sở Tổng cục Thuế có ý kiến  như sau:

More...

Tỷ giá tính thuế TNCN cho người nước ngoài

By Trần Mạnh Hùng

Căn cứ Phần II Thông tư 81/2004/BTC: căn cứ tính thuế ". . .Thu nhập chịu thuế được xác định bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập. . ."

More...

Thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

By Trần Mạnh Hùng

 

   BỘ TÀI CHÍNH

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ______

       ___________________________

Số: 1282/TCT-TNCN

                Hà Nội ngày  31  tháng  3    năm 2008

V/v Thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

           

Kính gửi: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

(Đ/c: 217 Nguyễn Văn Linh Thành phố Đà 5 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM)

          Trả lời Công văn số 235/CV-AAC ngày 10/01/2008 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Người nước ngoài đóng thuế thu nhập cá nhân ra sao?

By Trần Mạnh Hùng

TT - Chồng tôi là người nước ngoài có mức lương hằng tháng 2.000 USD. Chúng tôi có hai con nhỏ 3 tuổi và 4 tháng tuổi. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt của chồng tôi gồm tiền thuê nhà tiền ăn tiền xăng xe...

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân chồng tôi sẽ được giảm trừ các khoản nào khi tính thuế? Có được tính giảm trừ tiền thuê nhà không? Có được tính giảm trừ tiền sinh hoạt của bản thân cao hơn mức quy định dành cho người Việt Nam (4 triệu đồng) không?

THANH HIỀN

More...

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới với hầu hết doanh nghiệp nên quá trình thực thi đã có nhiều vướng mắc. Tại buổi đối thoại về thuế doanh nghiệp tháng 4/2010 đại diện Cục Thuế TP.HCM đã hướng dẫn cách quyết toán thuế năm 2009 (năm đầu tiên Luật Thuế TNCN

By Trần Mạnh Hùng

Khá nhiều vướng mắc...

Đại diện Công ty DIGI-TEXX trụ sở tại Công viên Phần mềm Quang Trung hỏi: "Nhân viên có hợp đồng lao động thử việc 2 tháng mức lương trên 4 triệu đồng. Hết thời gian thử việc nhân viên này không tiếp tục làm việc nữa công ty có phải thu 10% thuế TNCN không? Trường hợp nhân viên làm bản cam kết theo mẫu quy định của Tổng cục Thuế là tổng thu nhập chịu thuế trong năm của họ chưa tới mức phải nộp thuế công ty tạm thời không khấu trừ thuế của họ thì chi phí đó có được coi là chi phí hợp lý hay không?".

More...

Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 57/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội ngày 24 tháng 03  năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc

tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

More...

Hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009

By Trần Mạnh Hùng

 

  

   BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số:  1700  /TCT-TNCN    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hà Nội ngày 21   tháng 5  năm 2010

V/v hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009.

                   
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tổ chức triển khai thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 Tổng cục Thuế đã có công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 hướng dẫn cụ thể.

More...

Hướng dẫn Kê khai mẫu biểu Quyết toán thuế TNCN

By Trần Mạnh Hùng

A. Hướng dẫn chung

I. Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN.

1. Tổ chức cá nhân chi trả thu nhập.

- Quyết toán đối với số thuế đã khấu trừ của cá nhân trong năm.

- Quyết toán thay cho cá nhân có uỷ quyền.

More...

Giải đáp một số tình huống vướng mắc về thuế TNCN

By Trần Mạnh Hùng

Câu 1: Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công vừa có thu nhập từ cho thuê nhà thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Có được quyết toán tại cơ quan chi trả không?

Trả lời: Tại Điểm 2.4.2 mục II Phần D Thông tư 84 quy định: cá nhân vừa có thu nhập từ Kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công phải khai QTT trong các trường hợp sau:

More...