Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

By Trần Mạnh Hùng

Dự thảo về việc tự in hóa đơn trong các doanh nghiệp. Đây là bước tiền rất lớn trong việc quản lý hành chính về thuế đối với các doanh nghiệp.
Rồi đây cán bộ thuế sẽ không còn nhũng nhiễu mỗi khi phải mua hóa đơn nữa.

Tuy nhiên thủ tục để để được in hóa đơn lần đầu của các doanh nghiệp là cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Một khoản chi phí lớn sẽ đè nặng lên vai các Doanh nghiệp nhỏ.

Đối với các Doanh nghiệp mua bán hóa đơn sẽ phải suy tính kỹ càng hơn trước khi quyết định thành lập một doanh nghiệp mới.

Các doanh nghiệp mới sẽ hạn chế không còn tình trạng thêm tiền để được thành lập nhanh để mà mua hóa đơn vì thủ tục cho việc in hóa đơn theo quy định mới sẽ tiêu tốn phải từ 1 tháng trở lên.

Các doanh nghiệp in hóa đơn sẽ là bố thiên hạ Doanh nghiệp sẽ phải tốn tiền hối lộ cho việc in hóa đơn sớm. Cán bộ thuế sẽ thất thu 1 khoản lớn. Vì vậy bộ phận bán hóa đơn sẽ phải thu hẹp lại cuộc sống của họ sẽ khó khăn hơn . . . . .

More...