Cách dùng SO THAT/IN ORDER THAT - IN ORDER TO/SO AS TO/TO: để mà

By Trần Mạnh Hùng

SO THAT/IN ORDER THAT

IN ORDER TO/SO AS TO/TO
để mà
)

Công thức như sau:
1) Mệnh đề + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V ...

More...

Cách dùng So và Such

By Trần Mạnh Hùng

Câu hỏi cảu bạn Fulia từ Afghanistan: Xin hãy cho biết khi nào dùng So và khi nào thì dùng Such trong tiếng Anh? Tôi không biết nên dùng từ nào trong câu sau:

More...