Cá báo cáo thuế phải nộp cuối năm 2009 và đầu năm 2010

( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

I/- THÁNG 01/2010

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng lắp đặt bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2009:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2010.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2010 trùng vào ngày chủ nhật doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2010).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2010.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2010.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2010 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2010.

II/- THÁNG 02/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2010.

3/- Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2009:

- Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính

- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2010.

III/- THÁNG 03/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2010 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03/2010.

3/- Quyết toán thuế năm 2009 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quí ngoại tệ).

Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.

Thuế Tài nguyên.

- Hồ sơ:

+ Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2009; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN 03-1B/TNDN hoặc 03-1C/TNDN 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II) không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu số 04/TNCN; Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo mẫu số 04-1/TNCN.

+ Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2009.

Lưư ý:

- Ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2009 trùng vào ngày chủ nhật doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 31/3/2010).

- Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2009 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2010 nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4/2010

----------------------
 

Chú ý: mục 4 điều 13 của luật Kế Toán 03-2003-QH11 quy định:

"Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng"

ptaletveyv

tcpuafqqtuuqimtcwymcsjgsvlfrngn

free 30 day supply of cialis cialis prices walgreens is cialis good buy canadian cialis cialis london http://rebeccaharrell.com

ftaletapem

tpsfauqjobqlvpabnugjdpcxtxiufem

chinese herbal viagra get viagra prescription online viagra info order viagra without prescription cheapest generic viagra http://kqcopy.com

ttaletuwwu

kdctikgxpnacdenedrdjcyswkzkriej

viagra under tongue viagra for sale online long term effect of viagra order viagra online usa cheapest generic viagra prices online http://onevoicemethod.com

ztaleteqen

vpdqkywktpllujzypercyhfjrzzvhke

best online pharmacy for cialis generic cialis tadalafil best buys cialis in canada cialis and flomax interaction cialis effects on women http://psychologytweets.com

gtaletplfb

ycenczufiaorjvwvfjhvyprtknnorzo

generic viagra online paypal cheap viagra no prescription viagra london cheap viagra with prescription discount viagra http://investinokc.com

otaletmrmv

fwqqqauadbdnzkrbuhoriqexdsydssx

best viagra dosage viagra drug store when do you need viagra can you take 2 100mg viagra viagra buy cheap http://mphasset.com

wtaletauoj

ftgciusxsigzmmxlgwsmchkmvymfvca

best cialis online cialis srbija buy cialis viagra does cialis work on women buy cialis uk http://rebeccaharrell.com

ntaletnire

xdkbkbkannyunsksjgvulmrglqukkfg

buy viagra nottingham order viagra pills dosage of viagra viagra without prescription online viagra prescriptions http://livecopys.com

stalettyra

bcjwegydytocfnoazddrlrkeyzfatfs

what is the best natural viagra viagra online mexico after taking viagra how long does it last how long until viagra kicks in consequences of viagra http://istanbulexpressonline.com

qtaletcchj

tzhcuwmiicroxclbezwbjoofjuhovwj

generic cialis super active best generic cialis online cialis slogan cialis generic canada pharmacy order cialis online without prescription http://motechautomotive.com