Cá báo cáo thuế phải nộp cuối năm 2009 và đầu năm 2010

( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

I/- THÁNG 01/2010

1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng lắp đặt bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+ Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2009:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2010.

Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2010 trùng vào ngày chủ nhật doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2010).

3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009:

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2009 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2010.

4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm bao gồm:

Thuế Môn bài

Thuế nhà đất đối với tổ chức

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức

- Hồ sơ khai thuế:

+ Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

+ Thuế nhà đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà đất theo mẫu số 01/NĐAT.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2010.

Lưu ý:

- Ngày 25/01/2010 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.

- Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2010.

II/- THÁNG 02/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2009.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2010.

3/- Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2009:

- Báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính

- Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2010.

III/- THÁNG 03/2010:

1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2010 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2010.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03 năm 2010.

2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2010:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03/2010.

3/- Quyết toán thuế năm 2009 bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quí ngoại tệ).

Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.

Thuế Tài nguyên.

- Hồ sơ:

+ Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2009; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN 03-1B/TNDN hoặc 03-1C/TNDN 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II) không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu số 04/TNCN; Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo mẫu số 04-1/TNCN.

+ Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2009.

Lưư ý:

- Ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2009 trùng vào ngày chủ nhật doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 31/3/2010).

- Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2009 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2010 nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4/2010

----------------------
 

Chú ý: mục 4 điều 13 của luật Kế Toán 03-2003-QH11 quy định:

"Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng"

Thuy Linh

thue tncn tndn quy

E chao a
cho e hoi 1 chut e lam bao cao tai chinh nam 2010 ma khong cho dinh khoan tam nop thue tncn va tndn nam 2010 nhg e van nop thue binh thuong .Vay e dinh khoan vao nam 2011 duoc k a
e cam on

ngakhoa

Hỗ trợ khai thuế

Chào Anh Hùng ! Anh cho em hỏi ? em đã nâng cấp phần mềm 2.5.5 vậy sao khi in tờ khai bán ra không có mã vạch . Lại còn tên DN + Đc không in ra được anh giúp em với

Trần Hùng

# Ngô Thị huệ
Đăng ký tăng vốn nhưng không nộp tiền thì không cần hạch toán bạn à.
--------------

# Nguyễn Thị Thùy Phương
Bạn ra ngoài nhà sách mua mẫu các sổ sách kế toán bạn à.
------------

# Lê Mỹ Nhuần
1. Hợp đồng không nói có phụ cấp tiền ăn thì không được đưa vào chi phí. ( giờ bạn sửa lại hợp đồng hoặc làm phụ lục )

2. Kế toán làm sai rồi.
------------

# Nguyễn Tiến Thịnh
Công ty nộp hết là do thỏa thuận thôi không được đưa vào chi phí phần nộp giúp nhân viên bạn à.
-------------

# Ngô Thị huệ
Giờ tăng thì phải nộp bổ sung phần còn thiếu bạn à. Bạn liên hệ phòng hỗ trợ DN để được hướng dẫn chi tiết.
--------------

# Đàm Thị Thu Thảo
Thuê nhà xưởng mà không có hóa đơn xuất cho thuê thì không được đưa vào chi phí hợp lệ.

Ai cho thuê thì phải đi mua mới được bạn à.
--------------

# An Thái

Tại điểm 2.3 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hàng hóa xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn GTGT.

… Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan căn cứ vào các chứng từ đối chiếu xác nhận về số lượng giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế hoàn thuế GTGT. Trường hợp này cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp”.

An Thái

E chào A
A ơi hôm trước E co hỏi E ve hóa đơn xuất khẩu. Ngày nào E cũng mong chờ tư vấn của A nhưng chắc là A quên rồi nên A cho E được hỏi lại nhé
Hóa đơn xuất khẩu xuất theo ngày mở Tờ khai hải quan đúng không A? Xuất sau ngày mở Tờ khai 4 5 ngày có được không ạ?Đơn vị E là bên nhận ủy thác nên xuất Hóa đơn sau ngày mở Tờ khai có ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá không ạ?Vì tỷ giá viết trên hóa đơn là tỷ giá bình quân liên ngân hàng dúng không ạ?
A giúp E nhé E đang rất cần A ạ.
E cảm ơn anh nhiều lắm

huong hoang

TNDN

Chào Anh Hùng!
Doanh nghiệp em là doanh nghiệp xây lắp. em tính thuế TNDN tạm tính Quý I. nhưng trong Quý I doanh nghiệp chi chưa hoàn thành công trinh nào mà chi phí cho các công trình thì nhiều. Vậy em phải làm báo cáo thuế TNDN tạm tính theo Quý như thế nào?(gửi qua mail cho em nhé : hoangthithuhuongvp@gmail.com). Em cảm ơn anh nhiều nhé!

huong

GTGT

Chào anh! Công ty em mua Nguyên vật liệu tháng nhưng đén 22/04 em mới nhận được các hoá đơn đó. Vậy em làm báo cáo thuế các hoá đơn đó vào tháng 4 được k a? (anh gửi vào mail của em nhé: hoangthithuhuongvp@gmail.com). em cảm ơn anh!

huong

GTGT

chào anh! em vừa ra trường nên còn bỡ ngỡ.
anh cho em hỏi là; Công ty em mua nguyên vật liệu trong tháng 3 nhưng đến 22/04 em mới nhận được 7 hoá đơn GTGT đó. Như vậy hoá đơn GTGT đó em kê vào tháng 4 có được không? (anh gửi vào mail cho em nhé)

Đàm Thị Thu Thảo

Chào anh Hùng!

Anh làm ơn cho em hỏi chút ạ! Công ty em thành lập vào năm 2009 và đã khai báo xưởng theo mẫu 08.Chi phí thuê xưởng là 200triệu đồng/ 1 tháng. Xưởng của công ty em thuê của Cục Hậu Cần- BTTM theo hợp đồng đã ký là 18 năm.Nhưng trong hợp đồng lại ghi là: Hợp đồng liên kết.
Nhưng Cục Hậu Cần lại không thể xuất hoá đơn cho bên công ty em về khoản chi phí trên. Vậy công ty em có thể mua hoá đơn của chi cục thế được không ạ. Và nếu không mua được hoá đơn của chi cục thuế thì những tài sản cố định như nhà xưởng và nhà văn phòng bên em đầu tư vào đây có được coi là chi phí hợp lý không ạ.

Ngô Thị huệ

Chào anh Hùng
Công ty em hồi lúc trước vốn điều lệ là 1tỷ đã nộp thuế môn bài vào đầu năm rồi giờ làm thay đổi tăng vốn điều lệ lên 4 tỷ mình có nộp thêm thuế môn bài hay không anh?

Nguyễn Tiến Thịnh

Em chào anh
anh cho em hỏi vấn đế này công ty em đang làm đóng toàn bộ bảo hiểm cho nhân viên công ty có nghĩa là không khấu trừ tiền lương của nhân viên để đóng bảo hiểm anh cho em hỏi công ty đóng như vậy thì tiền trích bảo hiểm của công ty có được đưa vào chi phí hết không?hay chỉ đưa vào chi phí với tỷ lệ mà người sử dụng lao động chịu thôi